DAC-6 om indberetningspligt - i al korthed

Udveksling af skatteoplysninger inden for EU

Folketinget vedtog den 19. december 2019 implementeringen af EU´s direktiv 2018/822 af 25. maj 2018 (Directive on Administrative Cooperation) – det sjette skud på stammen af regler, som pålægger EU´s medlemsstater at gennemføre lovgivning om indsamling og udveksling af oplysninger på skatteområdet.

Retsakten fik i forkortet form tilnavnet DAC-6, og formålet med regelsættet er at reducere omfanget af aggressiv skatteplanlægning, der kan foregå på tværs af EU´s medlemsstater.

Midlet er pligt til indberetning af ordninger og arrangementer, der omfattes af regelsættet.

Hvad angår ordninger, der blev indberetningspligtige fra og med den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020, og ”gamle ordninger”, dvs. ordninger, hvor det første skridt blev udført i perioden 25. juni 2018 til 30. juni 2020, er indberetningsfristen udløbet tidligere i 2021. Efter 1. januar 2021 indtræder indberetningspligten 30 dage efter pligtens indtræden, fx det tidspunkt, hvor rådgivningen er givet.

I det følgende beskrives DAC-6 reglerne i hovedtræk.

Hvem omfattes af indberetningsreglerne?

Det er en ret bred personkreds, som omfattes af indberetningspligten. Pligten gælder således såvel skatteydere og rådgivere – herunder revisorer, advokater og skatterådgivere - som mellemmænd, der i givet fald selvstændigt omfattes af pligten til at indberette grænseoverskridende arrangementer til Skattestyrelsen. Hvis alene eller tillige et andet EU-land er involveret i forhold til den indberetningspligtige ordning, kan en mellemmand, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, også være indberetningspligtig til dette andet EU-land.

Ved ”mellemmand” forstås enhver person, som udformer, markedsfører, tilrettelægger eller i øvrigt stiller grænseoverskridende ordninger til rådighed med henblik på gennemførelse af en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, eller som administrerer gennemførelsen af en sådan. Begrebet ”mellemmand” omfatter ligeledes professionelle, der direkte eller indirekte yder støtte, assistance eller rådgivning i sådanne tilfælde.

I hvilke tilfælde skal der indberettes?

For at indberetningspligt indtræder, skal der for det første foreligge en grænseoverskridende ordning, og dernæst skal ordningen være omfattet af mindst ét af 26 nærmere opregnede kendetegn. Se nærmere i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 27. december 2019, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1049 af 29. juni 2020.

Et væsentligt kendetegn kan være, at det primære formål med ordningen er at opnå en skattefordel.

Som mellemmand er man som udgangspunkt kun indberetningspligtig, hvis de nævnte betingelser er opfyldt, og hvis man yder rådgivning eller assistance vedrørende en grænseoverskridende ordning, transaktion, aftale eller tilsagn. Der skal kun indberettes oplysninger, som mellemmanden er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer.

Typiske situationer, hvor en mellemmand er indberetningspligtig, kan være:

 • at der ydes rådgivning, støtte eller assistance vedrørende en indberetningspligtig, grænseoverskridende ordning,

 • at en indberetningspligtig, grænseoverskridende ordning stilles til rådighed,

 • at en indberetningspligtig, grænseoverskridende ordning er klar til gennemførelse, eller

 • at det første skridt i gennemførelsen af en indberetningspligtig, grænseoverskridende ordning er taget (fx forelæggelse for og beslutning af ledelsen).

Derimod bliver en mellemmand i almindelighed ikke indberetningspligtig, som følge af at der ydes bistand vedrørende almindelige compliance-ydelser som fx revision, udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation eller selvangivelse m.v.

Indberetningspligt indtræder dog, hvis man som mellemmand yder rådgivning vedrørende selve planlægningen eller gennemførelsen af indberetningspligtige transaktioner. I så fald er det den foretagne rådgivning, der eventuelt kan udløse en indberetningspligt, og ikke assistancen med fx udarbejdelse af selvangivelse eller transfer pricing-dokumentation i sig selv.

Hvilke oplysninger skal nærmere indberettes?

Indberetningspligten omfatter i de relevante tilfælde en betydelig mængde information, herunder:

 1. Identifikation af mellemmænd og relevante skatteydere – herunder navn, adresse, fødselsdato og fødested for fysiske personer, skattemæssigt hjemsted, skatteidentifikationsnummer og i tilfælde, hvor det er relevant, også oplysninger om de personer, der er forbundne foretagender i forhold til den relevante skatteyder.

 2. Nærmere oplysninger om, hvilket eller hvilke kendetegn der gør den grænseoverskridende ordning indberetningspligtig.

 3. Et resumé af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder ordningen almindeligvis er kendt, og et resumé af de pågældende forretningsaktiviteter eller ordninger. Resuméet affattes således, at det ikke fører til afsløring af erhvervsmæssige, industrielle eller faglige hemmeligheder, eller af en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.

 4. Den dato, hvor det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er eller vil blive taget.

 5. Nærmere oplysninger om de nationale bestemmelser, der ligger til grund for den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

 6. Værdien af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

 7. Identifikation af den eller de relevante skatteyderes EU-medlemsstat og enhver anden EU-medlemsstat, som sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

 8. Identifikation af eventuelle andre personer i en EU-medlemsstat, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, med en angivelse af hvilke EU-medlemsstater denne person er knyttet til.

 9. Oplysning om det referencenummer, som ordningen er blevet tildelt af den skattemyndighed, der har modtaget første indberetning om ordningen.

 10. Oplysning om, hvorvidt der er tale om en markedsegnet ordning.

Hvordan indberetter man?

Hvis en person eller virksomhed har pligt til at indberette efter DAC-6, skal personen eller virksomheden først registreres.

Der kan indberettes med et cvr-nummer, idet man registrerer, at virksomheden har pligt til at indberette efter DAC-6– se nærmere på Virk.dk.

Under punktet ”Tilmeldingen omfatter” vælges "Grænseoverskridende ordning- DAC-6 (§ 46a)".

Der kan ligeledes indberettes med et cpr-nummer. I så fald registreres en person som indberetningspligtig ved at sende en mail til DAC6@SKTST.dk. Skriv "registrering" i emnefeltet og oplys fornavn, efternavn og adresse i selve mailen.

Når en person eller en virksomhed er registreret som indberetningspligtig, kan DAC-6-indberetningsblanketten vedrørende det pågældende tilfælde i Danmark udfyldes og indsendes på Virk.dk.

Hvad sker der, hvis man ikke indberetter?

Undlader man at opfylde en eventuel indberetningspligt, indberetter man for sent, eller undlader man at registrere sig som indberetningspligtig, kan man straffes med bøde, hvis man handler forsætligt eller groft uagtsomt. Ved udmålingen lægges der vægt på gerningspersonens økonomiske forhold. For overtrædelser begået af virksomheder lægges der vægt på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet.