Er et arbejdsgiverbetalt smartwatch et skattefrit personalegode?

Skal der ske yderligere beskatning af medarbejderen, hvis arbejdsgiveren udover en smartphone yder et personalegode i form af et smartwatch?

Er et smartwatch et ur, så er der næppe tale om et skattefrit personalegode. Er et smartwatch en telefon, så skal der alt andet lige ske beskatning efter reglerne for fri telefon, hvilket i 2024 vil sige 3.200 kr. på årsbasis. Medarbejderen har allerede en arbejdsgiverbetalt smartphone og beskattes af fri telefon, skal der så ske yderligere beskatning af medarbejderen, hvis arbejdsgiveren tillige yder et personalegode i form af et smartwatch?


Hvad er et smartwatch?

Er et Smartwatch et ur, en telefon eller noget helt tredje set med Skattestyrelsens briller.

Skatterådet har taget stilling hertil og kom frem til, at den teknologiske udvikling taget i betragtning, er et smartwatch en telefon på linje med en smartphone.

Et arbejdsgiverbetalt smartwatch, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, beskattes derfor efter reglerne for fri telefon, hvilket vil sige 3.200 kr. årligt (2024).


Arbejdsgiverbetalt smartphone og smartwatch

Kan en medarbejder nøjes med en årlig beskatning på 3.200 kr. (2024), hvis arbejdsgiveren yder begge personalegoder?

Skatterådet har taget stilling hertil og fandt ud fra en konkret vurdering af medarbejdernes arbejde, arbejdsforhold mv., at der var en arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderne havde to telefoner, nemlig en smartphone og et smartwatch.

Skatterådet lagde vægt på, at et smartwatch i et vist omfang indeholder anvendelsesmuligheder og funktionaliteter, som en smartphone ikke indeholder. I kraft af at uret sidder rundt om håndleddet, vil det endvidere være nemmere for medarbejderne at have uret med sig i forhold til en smartphone, og medarbejderne vil derved have adgang til hurtigere at kunne besvare et kundeopkald og beskeder, samt få et overblik over kalendere mv.

Da medarbejderne allerede blev beskattet af den arbejdsgiverbetalte smartphone, skulle der ikke ske yderligere beskatning.

Bruttotrækordning

Er der også skattefrihed for et smartwatch, hvis arbejdsgiveren kun vil betale for medarbejderens smartphone og ikke tillige for et smartwatch?

Dette spørgsmål har Skatterådet også besvaret.

Skatterådet udtalte, at efter gældende praksis mv. har det formodningen imod sig, at en telefon er en arbejdstelefon, hvis arbejdstageren kompenserer arbejdsgiveren for at få stillet telefonen (et smartwatch) til rådighed i form af en generel lønnedgang (bruttotrækordning).

På baggrund af de foreliggende oplysninger om medarbejdernes arbejdsform mv. var det dog Skatterådets opfattelse, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for et smartwatch. Medarbejderen skulle derfor ikke beskattes, da der allerede skete beskatning af fri telefon.

Hvis Skatterådets konklusion derimod var blevet, at der ikke var en arbejdsmæssig begrundelse for et smartwatch, skulle medarbejderen udover beskatning af fri telefon (den arbejdsgiverbetalte smartphone) beskattes af smartwatch’et, idet en bruttotrækordning ikke betyder, at medarbejderen undgår beskatning (der er ikke skattemæssigt tale om egenbetaling). Det skattepligtige beløb ville formentlig udgøre det beløb, som en medarbejder skulle betale for at leje et smartwatch!